DATABÁZE FIREM ČR a SR na CD-ROM/DVD

Seznam kódů OKEČ (slovensky)

(Zpět na hlavní stránku DATABÁZE FIREM ČR a SR)

KOD OKEČ
00000 Neurčené
01000 Poľnohospodárstvo, poľovníctvo a súvisiace služby
01100 Rastlinná výroba vrátane zeleninárstva, záhradníctva a sadovníctva
01110 Pestovanie obilnín a iných kultúrnych plodín
01120 Pestovanie zeleniny a záhradníckych špecialít
01121 Pestovanie zeleniny
01122 Pestovanie a zber húb
01123 Pestovanie kvetín a okrasných drevín
01130 Pestovanie ovocia, orechov, rastlín na výrobu nápojov a korenia
01131 Pestovanie ovocia a orechov
01132 Pestovanie rastlín na výrobu nápojov a korenia
01200 Živočíšna výroba
01210 Chov hovädzieho dobytka
01220 Chov oviec, kôz, koní, oslov, mulov a mulíc
01230 Chov ošípaných
01240 Chov hydiny
01250 Chov zvierat i.n.
01251 Chov drobných hospodárskych zvierat
01252 Chov kožušinových zvierat
01253 Chov domácich zvierat
01254 Chov zoologických zvierat
01255 Chov laboratórnych zvierat
01259 Chov iných zvierat
01300 Rastlinná výroba kombinovaná so živočíšnou výrobou /zmiešané hospodárstvo s pomerom špecializácie menej ako 66%/
01400 Činnosti v rastl. a živočíš. výrobe okrem veter. činností, terénna úprava záhrad, parkov, sadov a iných zelených plôch
01410 Činnosti v rastlinnej výrobe, terénna úprava záhrad, parkov, sadov a iných zelených plôch
01420 Činnosti v živočíšnej výrobe okrem veterinárnych činností
01500 Lov, odchyt a chov divokých zvierat a súvisiace činnosti
01501 Lov a odchyt zveri
01502 Odchov divokých zvierat vr. pridružených služieb
02000 Lesníctvo a súvisiace činnosti
02010 Pestovanie lesa a ťažba dreva
02011 Pestovanie lesa
02012 Ťažba dreva
02020 Činnosti súvisiace s pestovaním lesa a ťažbou dreva
02021 Činnosti súvisiace s pestovaním lesa
02022 Činnosti súvisiace s ťažbou dreva
05000 Rybolov, chov rýb a súvisiace činnosti
05010 Rybolov a súvisiace činnosti
05020 Chov rýb a súvisiace činnosti
05030 Služby v rámci rybolovu
10000 Ťažba uhlia, lignitu a rašeliny
10100 Ťažba čierneho uhlia a výroba brikiet z čierneho uhlia
10200 Ťažba hnedého uhlia a lignitu, výroba brikiet z hnedého uhlia
10300 Ťažba rašeliny a výroba rašelinových brikiet
11000 Ťažba ropy, zemného plynu a súvisiace činnosti okrem prieskumných vrtov
11100 Ťažba ropy a zemného plynu
11110 Ťažba ropy
11120 Ťažba zemného plynu /vrátane plynu z banskej degazácie/
11130 Ťažba bitúmenových hornín
11200 Činnosti súvisiace s ťažbou ropy a zemného plynu okrem prieskumu vrtov
12000 Ťažba a úprava uránových a tóriových rúd
13000 Ťažba a úprava ostatných rúd
13100 Ťažba a úprava železných rúd
13200 Ťažba a úprava neželezných rúd okrem uránových a tóriových rúd
14000 Ťažba a úprava ostatných nerastných surovín
14100 Ťažba a úprava kameňa
14110 Ťažba a úprava dekoračného a stavebného kameňa
14120 Ťažba a úprava vápenca, sadrovca, kriedy a dolomitu
14130 Ťažba a úprava bridlice
14200 Ťažba a úprava kameniva, pieskov, štrkopieskov, kaolínu, ílu a ílovitých zemín
14210 Ťažba a úprava kameniva, pieskov a štrkopieskov
14211 Ťažba a úprava sklárskych a zlievarenských pieskov
14212 Ťažba a úprava kameniva, pieskov i. n. a štrkopieskov
14220 Ťažba a úprava kaolínu, ílov a ílovitých zemín
14221 Ťažba a úprava kaolínu
14222 Ťažba a úprava ílov a ílovitých zemín
14300 Ťažba a úprava surovín pre chemický priemysel a výrobu hnojív
14301 Ťažba a úprava surovín pre výrobu chemických hnojív
14302 Ťažba a úprava ostatných surovín pre chemický priemysel
14400 Ťažba a úprava chloridu sodného (soli)
14500 Ťažba a úprava ostatných nerastných surovín i. n.
15000 Výroba potravinárskych výrobkov a nápojov
15100 Výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa a mäsových výrobkov
15110 Výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa z veľkých hospodárskych zvierat
15120 Výroba, spracovanie a konzervovanie mäsa z drobných hospodárskych zvierat a zveriny
15130 Výroba mäsových výrobkov
15131 Výroba mäsových výrobkov (vr. hydinových)
15138 Výroba umelých čriev
15200 Spracovanie a konzervovanie rýb a rybacích výrobkov
15300 Spracovanie a konzervovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
15310 Spracovanie a konzervovanie zemiakov
15320 Výroba ovocných a zeleninových štiav
15330 Spracovanie a konzervovanie ovocia a zeleniny i. n.
15400 Výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
15410 Výroba surových olejov a tukov
15420 Výroba rafinovaných olejov a tukov
15430 Výroba margarínu apod. jedlých tukov
15500 Spracovanie mlieka, výroba mliečnych výrobkov a zmrzliny
15510 Spracovanie mlieka, výroba mliečnych výrobkov a syrov
15520 Výroba mrazených smotanových krémov a zmrzliny
15600 Výroba mlynských výrobkova škrobových výrobkov
15610 Výroba mlynských výrobkov
15620 Výroba škrobových výrobkov
15700 Výroba krmív
15710 Výroba krmív pre hospodárske zvieratá
15720 Výroba krmív pre domáce zvieratá
15800 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov
15810 Výroba pekárskych výrobkov vr. cukrárskych okrem trvanlivých výrobkov
15820 Výroba trvanlivých pekárskych výrobkov
15830 Výroba cukru
15840 Výroba kakaa, čokolády a cukroviniek
15850 Výroba cestovín
15860 Spracovanie čaju a kávy
15870 Výroba korenia a aromatických výťažkov
15880 Výroba homogenizovaných potravinárskych prípravkov a diétnych potravín
15890 Výroba ostatných potravinárskych výrobkov i.n.
15891 Výroba potravinárskych koncentrátov ai. upravených potravín
15892 Výroba vaječných výrobkov
15893 Výroba droždia
15894 Výroba umelého medu, karamelu, inulínu
15895 Výroba hotových jedál a polotovarov
15896 Výroba potravinárskych prípravkov inde neuvedených
15898 Nešpecializovaná mraziarenská výroba
15899 Výroba potravinárskych prípravkov inde neuvedených
15900 Výroba nápojov
15910 Výroba destilovaných alkoholických nápojov
15920 Výroba etylalkoholu
15930 Výroba hroznového vína
15940 Výroba ovocného vína
15950 Výroba iných nedestilovaných kvasených nápojov
15960 Výroba piva
15970 Výroba sladu
15980 Stáčanie minerálnej a pitnej vody do fliaš a výroba nealkoholických nápojov
15990 Výroba iných nealkoholických nápojov /bez ovocných štiav/
16000 Výroba tabakových výrobkov
17000 Výroba textílií a textilných výrobkov
17100 Úprava a spriadanie textilných vláken
17110 Úprava a spriadanie bavlnárskych vláken
17120 Úprava a spriadanie mykaných vlnárskych vláken
17130 Úprava a spriadanie česaných vlnárskych vláken
17140 Úprava a spriadanie ľanárskych vláken
17150 Súkanie a úprava hodvábu /vrátane šapového hodvábu/, súkanie a tvarovanie syntetických a umelých priadzí
17160 Výroba šijacích nití
17170 Úprava a spriadanie ostatných textilných vláken
17200 Tkanie textílií
17210 Tkanie bavlnárskych tkanín
17220 Tkanie mykaných vlnárskych tkanín
17230 Tkanie česaných vlnárskych tkanín
17240 Tkanie hodvábnických tkanín
17250 Tkanie iných tkanín
17251 Tkanie tkanín kombinovaných z česanej a mykanej vlnárskej priadze
17252 Tkanie ostatných vlnárskych tkanín
17253 Tkanie ľanárskych tkanín
17254 Tkanie jutárskych tkanín
17255 Tkanie vigoňových tkanín
17259 Tkanie ostatných tkanín
17300 Konečná úprava textílií
17400 Výroba konfekčných textilných výrobkov okrem odevov
17401 Výroba posteľnej bielizne
17402 Výroba konfekčných výrobkov bytových /okrem kobercov/
17403 Výroba stolových a pod. textilných výrobkov pre domácnosť
17404 Výroba plachiet, stanov apod. výrobkov
17409 Výroba ostatných konfekčných textilných výrobkov okrem odevov
17500 Výroba ostatných textilných výrobkov okrem odevov
17510 Výroba kobercov a podlahových textílií
17520 Výroba lán, povrazov a sieťovaných výrobkov
17521 Výroba povraznícka
17522 Výroba sieťovaných výrobkov
17530 Výroba netkaných textílií a výrobkov z nich /okrem odevov/
17540 Výroba iných textilných výrobkov
17541 Výroba stúh a náplecníkov
17542 Výroba tylov, čipiek, záclon a výšiviek
17543 Výroba vaty a obväzových výrobkov
17544 Výroba textilných knôtov, hadíc ap.
17545 Výroba textilných materiálov impregnovaných, potiahnutých alebo laminovaných plastmi
17549 Výroba iných textilných výrobkov i. n.
17600 Výroba pletených a háčkovaných materiálov
17700 Výroba pletených a háčkovaných výrobkov
17710 Výroba pletených a háčkovaných pančuchových výrobkov
17720 Výroba pletených a háčkovaných výrobkov okrem pančuchových
17730 Výroba pletených odevov
17740 Výroba pletenej spodnej bielizne
17750 Výroba ostatného pleteného tovaru a doplnkov /rukavíc, ap./
18000 Výroba odevov, spracovanie a farbenie kožušín
18100 Výroba kožených odevov
18200 Výroba iných odevov a odevných doplnkov
18210 Výroba pracovných odevov
18220 Výroba iných vrchných odevov
18230 Výroba spodnej bielizne
18240 Výroba ostatných odevov a odevných doplnkov i. n.
18241 Výroba klobúčnických výrobkov
18249 Výroba ostatných odevných doplnkov z textilných materiálov
18300 Spracovanie a farbenie kožušín, výroba kožušinových výrobkov
19000 Vyčiňovanie a úprava kože, výroba brašnárskych a sedlárskych výrobkov a obuvi
19100 Vyčiňovanie a úprava kože
19200 Výroba brašnárskych, sedlárskych a podobných výrobkov
19300 Výroba obuvi
19301 Výroba koženej obuvi
19309 Výroba obuvi z ostatných materiálov
20000 Spracovanie dreba, výroba drevárskych, korkových, prútených a slamených výrobkov okrem výroby nábytku
20100 Výroba piliarska a impregnácia dreva
20200 Výroba dýh, preglejok a aglomerovaných drevárskych výrobkov
20300 Výroba stavebnostolárska a tesárska
20301 Výroba stavebnostolárska /výroba okien, dverí ap./
20302 Výroba tesárska a výroba drevostavieb vr. prvkov pre montované stavby
20400 Výroba drevených obalov
20500 Výroba iných drevárskych, korkových, prútených a slamených výrobkov okrem nábytku
20510 Výroba iných drevárskych výrobkov okrem nábytku
20520 Výroba korkových, prútených a slamených výrobkov okrem nábytku
20521 Výroba korkárska
20522 Výroba košikárska
21000 Výroba celulózy, papiera a výrobkov z papiera
21100 Výroba celulózy, papiera a lepenky
21110 Výroba celulózy
21120 Výroba papiera a lepenky
21200 Výroba výrobkov z papiera a lepenky
21210 Výroba vlnitého papiera a vlnitej lepenky, obalov z papiera a lepenky
21220 Výroba domácich potrieb, hygienických a toaletných výrobkov z papiera
21230 Výroba kancelárskych potrieb z papiera
21240 Výroba papierových tapiet
21250 Výroba výrobkov z papiera a lepenky, i.n.
22000 Vydavateľstvo, tlač a reprodukcia nahraných nosičov
22100 Vydavateľstvo
22110 Vydávanie kníh
22120 Vydávanie novín
22130 Vydávanie časopisov a ostatných periodických publikácií
22140 Vydávanie zvukových nahrávok
22150 Ostatné vydavateľské činnosti
22200 Tlač a činnosti súvisiace s tlačou
22210 Tlač novín
22220 Tlač ostatná i.n.
22230 Viazanie kníh
22240 Príprava tlače
22250 Ostatné činnosti súvisiace s tlačou
22300 Reprodukcia nahraných nosičov
22310 Reprodukcia nahraných nosičov záznamu zvuku
22320 Reprodukcia nahraných nosičov záznamu obrazu
22330 Reprodukcia softvéru
23000 Výroba koksu, jadrových palív, rafinérske spracovanie ropy
23100 Výroba koksárenských produktov
23101 Spracovanie tuhých palív
23102 Spracovanie plynných palív
23200 Rafinérske spracovanie ropy
23300 Výroba jadrových palív, rádioaktívnych prvkov a zlúčenín
24000 Výroba chemických látok, prípravkov, liečiv a chemických vláken
24100 Výroba základných chemických látok
24110 Výroba technických plynov
24120 Výroba farbív a pigmentov
24130 Výroba iných základných anorganických chemických látok
24140 Výroba iných základných organických chemických látok
24150 Výroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín
24160 Výroba plastov v primárnych formách
24170 Výroba syntetického kaučuku a latexu v primárnych formách
24200 Výroba pesticídov a iných agrochemických prípravkov
24300 Výroba náterových hmôt a podobných ochranných materiálov, tlačiarenských černí a tmelov
24400 Výroba liečiv, chemických látok, rastlinných prípravkov a ďalších prostriedkov na zdravotnícke účely
24410 Výroba základných látok pre farmaceutických prípravky
24420 Výroba liečiv a prostriedkov na zdravotnícke účely
24421 Výroba liečiv
24422 Výroba vaty, obväzových a ďalších prostriedkov na zdravotnícke účely
24500 Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prípravkov
24510 Výroba mydla a saponátov, čistiacich a leštiacich prostriedkov
24520 Výroba kozmetických prípravkov
24600 Výroba ostatných chemických látok a chemických prípravkov
24610 Výroba výbušnín
24620 Výroba glejov a želatíny
24630 Výroba éterických (vonných) olejov
24640 Výroba chemických materiálov na fotografické účely
24650 Výroba nenahraných nosičov dát
24660 Výroba ostatných chemických látok a chemických prípravkov i. n.
24661 Výroba textilných a kožiarskych pomocných prípravkov
24662 Výroba gumárenskych a plastikárskych pomocných prípravkov
24669 Výroba ďalších chemických látok a prípravkov i.n.
24700 Výroba chemických vláken
24701 Výroba syntetických vláken
24702 Výroba umelých vláken
25000 Výroba gumových a plastových výrobkov
25100 Výroba gumových výrobkov
25110 Výroba gumových plášťov a duší
25120 Protektorovanie pneumatík
25130 Výroba ostatných gumových výrobkov
25200 Výroba plastových výrobkov
25210 Výroba plastových dosiek, fólií, hadíc, trubíc a profilov
25220 Výroba plastových obalov
25230 Výroba plastivých výrobkov pre stavebníctvo
25240 Výroba ostatných plastových výrobkov
25241 Výroba plastových výrobkov pre konečnú spotrebu
25242 Výroba plastových súčiastok pre výrobnú spotrebu
26000 Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
26100 Výroba skla a sklenených výrobkov
26110 Výroba plochého skla
26120 Tvarovanie a spracovanie plochého skla
26130 Výroba dutého skla
26131 Výroba úžitkového a ozdobného skla (okrem krištáľového)
26132 Výroba krištáľového skla
26140 Výroba sklenených vláken
26150 Výroba a spracovanie ostatného skla vrátane technického
26151 Výroba skla technického, laboratórneho, optického, osvetľovacieho
26152 Výroba skla úžitkového
26200 Výroba nežiaruvzdorných keram. a porcel. výrobkov okrem výrobkov pre stavebné účely, výroba žiaruvzdor. keram. výrobkov
26210 Výroba keramických a porcelánových výrobkov prevažne pre domácnosť a ozdobných predmetov
26211 Výroba úžitkového a ozdobného porcelánu
26212 Výroba úžitkovej a ozdobnej keramiky a hrnčiarskych výrobkov
26213 Výroba ozdobných predmetov z keramiky a porcelánu
26220 Výroba keramických sanitárnych výrobkov
26230 Výroba keramických izolátorov a izolačného príslušenstva
26240 Výroba ostatných technických keramických výrobkov
26250 Výroba keramických výrobkov i.n.
26260 Výroba žiaruvzdorných keramických výrobkov
26300 Výroba keramických obkladov a dlaždíc
26400 Výroba pálených tehál, krytiny, dlaždíc a podobných výrobkov
26500 Výroba cementu, vápna a sadry
26510 Výroba cementu
26520 Výroba vápna
26530 Výroba sadry
26600 Výroba betónových, sádrových, vápenných a cementových výrobkov
26610 Výroba stavebných betónových prvkov
26620 Výroba stavebných sadrových prvkov
26630 Výroba transportného betónu
26640 Výroba suchých maltových a omietkových zmesí
26650 Výroba vláknocementových výrobkov
26660 Výroba iných betónových, sadrových, vápenných a cementových výrobkov
26700 Rezanie, tvarovanie a konečná úprava ozdobného a stavebného prírodného kameňa
26800 Výroba iných minerálnych výrobkov nekovových
26810 Výroba brúsnych výrobkov
26820 Výroba ostatných minerálnych výrobkov nekovových
27000 Výroba základných kovov a hutníckych výrobkov
27100 Výroba železa, ocele, ferozliatin a plochých výrobkov, tvárnenie výrobkov za tepla
27200 Výroba liatinových a oceľových rúr a trubíc
27210 Výroba liatinových rúr a trubíc
27220 Výroba ocelových rúr a trubíc
27300 Iné hutnícke spracovanie železa a ocele
27310 Ťahanie ocele za studena
27320 Valcovanie oceľových úzkych pásov za studena
27330 Tvárnenie alebo ohýbanie oceľových výrobkov za studena
27340 Ťahanie oceľového drôtu
27400 Výroba a hutnícke spracovanie neželezných kovov
27410 Výroba a hutnícke spracovanie ušľachtilých kovov a ich zliatin
27420 Výroba a hutnícke spracovanie hliníka a jeho zliatin
27430 Výroba a hutnícke spracovanie zinku, olova, cínu a ich zliatin
27440 Výroba a hutnícke spracovanie medi a jej zliatin
27450 Výroba a hutnícke spracovanie ostatných neželezných kovov a ich zliatin
27500 Odlievanie kovov /zlievarenstvo/
27510 Odlievanie železa
27520 Odlievanie ocele
27530 Odlievanie ľahkých kovov
27540 Odlievanie ostatných neželezných kovov
28000 Výroba kovových konštrukcií a kovových výrobkov okrem výroby strojov a zariadení
28100 Výroba kovových konštrukcií a prefabrikátov
28110 Výroba kovových konštrukcií a ich dielov
28120 Výroba kovových prefabrikátov
28200 Výroba kovových nádrží, zásobníkov a kontajnerov, výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
28210 Výroba kovových nádrží, zásobníkov a kontajnerov (s obsahom nad 300 litrov)
28220 Výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
28300 Výroba parných kotlov okrem kotlov ústredného kúrenia
28400 Kovanie, lisovanie, razenie, valcovanie, pretláčanie kovov, prášková metalurgia
28500 Povrchová úprava a zušľachťovanie kovov, všeobecné strojárenské činnosti
28510 Povrchová úprava a zušľachťovanie kovov
28520 Všeobecné strojárenské činnosti
28600 Výroba nožiarskych výrobkov, nástrojov a železiarskych výrobkov
28610 Výroba nožiarskych výrobkov
28620 Výroba nástrojov a náradia
28630 Výroba zámkov a kovania
28700 Výroba ostatných kovových výrobkov
28710 Výroba oceľových sudov a podobných nádob (s obsahom 300 litrov a menším)
28720 Výroba drobných kovových obalov
28730 Výroba drôtených výrobkov
28740 Výroba spojovacieho materiálu, reťazí a pružín
28750 Výroba ostatných kovových výrobkov i.n.
29000 Výroba a opravy strojov a zariadení, n.
29100 Výroba a opravy strojov na výrobu a využitie mechanickej energie okrem motorov pre lietadlá, automobily a motocykle
29110 Výroba a opravy motorov a turbín okrem motorov pre lietadlá, automobily a motocykle
29120 Výroba a opravy čerpadiel a kompresorov
29130 Výroba a opravy potrubných armatúr
29140 Výroba a opravy ložísk, ozubených kolies, prevodov a ich dielov
29200 Výroba a opravy iných strojov a zariadení na všeobecné účely
29210 Výroba a opravy pecí a horákov
29220 Výroba a opravy zdvíhacích a manipulačných zariadení
29230 Výroba a opravy priemyselných chladiacich a vzduchotechnických zariadení
29240 Výroba a opravy iných strojov na všeobecné účely i.n.
29300 Výroba a opravy poľnohospodárskych a lesníckych strojov
29310 Výroba a opravy poľnohospodárskych a lesníckych traktorov
29320 Výroba a opravy ostatných poľnohospodárskych a lesníckych strojov
29400 Výroba a opravy obrábacích a tvárnych strojov
29410 Výroba prenosného ručného mechanizovaného náradia a nástrojov
29420 Výroba a opravy ostatných kovoobrábacích strojov
29430 Výroba a opravy ostatných obrábacích strojov i. n.
29500 Výroba a opravy ostatných účelových strojov
29510 Výroba a opravy strojov pre metalurgiu
29520 Výroba a opravy banských a stavebných strojov
29530 Výroba a opravy strojov na výrobu potravín, nápojov a spracovanie tabaku
29540 Výroba a opravy strojov pre výrobu textílií, textilných a odevných výrobkov, usní
29550 Výroba a opravy strojov na výrobu papiera a lepenky
29560 Výroba a opravy ostatných účelových strojov i.n.
29561 Výroba a opravy strojov a zariadení pre spracovanie gumy a plastov
29562 Výroba zariadení pre jadrové elektrárne a teplárne
29563 Výroba a opravy strojov a zariadení pre tlač, viazanie a úpravu kníh
29569 Výroba a opravy iných účelových strojov i.n.
29600 Výroba a opravy zbraní a munície
29700 Výroba prístrojov a zariadení prevažne pre domácnosť
29710 Výroba elektrických prístrojov a zariadení prevažne pre domácnosť
29720 Výroba neelektrických prístrojov a zariadení prevažne pre domácnosť
30000 Výroba kancelárskych strojov a počítačov
30010 Výroba kancelárskych strojov
30020 Výroba počítačov a iných zariadení na spracovanie informácií
31000 Výroba elektrických strojov a zariadení i.n.
31100 Výroba elektromotorov, generátorov a transformátorov
31200 Výroba elektrických rozvodných, riadiacich a spínacích zariadení
31300 Výroba izolovaných vodičov a káblov
31400 Výroba akumulátorov, primárnych článkov a batérií
31500 Výroba elektrických zdrojov svetla a svietidiel
31600 Výroba elektrických zariadení i.n.
31610 Výroba elektrických zariadení pre motory a vozidlá i.n.
31620 Výroba ostatných elektrických zariadení i.n.
32000 Výroba rádiových, televíznych a spojových zariadení a prístrojov
32100 Výroba elektrónok a iných elektronických súčiastok
32200 Výroba rozhlasových a televíznych vysielačov, vrátane prístrojov pre drôtovú telefóniu a telegrafiu
32201 Výroba rozhlasových a televíznych vysielačov
32202 Výroba telefónnych a ďalekopisných ústrední a prístrojov
32203 Výroba telefónnych a ďalekopisných prístrojov
32300 Výroba rozhlas. a televíz. prijímačov, prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu a pod. rádiových zariadení
33000 Výroba zdravotníckych, presných, optických a časomerných prístrojov
33100 Výroba zdravotníckych prístrojov a zariadení, chirurgických a ortopedických pomôcok
33200 Výroba meracích, kontrol., skúšobných, navig. ai. zar. okrem zar. na riadenie priemyselných procesov
33300 Výroba zariadení na riadenie priemyselných procesov
33400 Výroba optických a fotografických prístrojov a zariadení
33500 Výroba časomerných prístrojov
34000 Výroba motorových vozidiel (okrem motocyklov), výroba prívesov a návesov
34100 Výroba motorových vozidiel (okrem motocyklov) a ich motorov
34200 Výroba karosérií pre motorové vozidlá, výroba prívesov a návesov
34300 Výroba dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá (okrem motocyklov) a ich motory
35000 Výroba ostatných dopravných prostriedkov a zariadení
35100 Stavba lodí a člnov /vr. opráv/
35110 Stavba a oprava lodí
35120 Stavba a oprava rekreačných a športových člnov
35200 Výroba a opravy železničných a električkových lokomotív a vozového parku
35300 Výroba a opravy lietadiel a kozmických lodí
35400 Výroba motocyklov, bicyklov a invalidných vozíkov
35410 Výroba motocyklov
35420 Výroba bicyklov
35430 Výroba a opravy invalidných vozíkov
35500 Výroba a opravy iných dopravných prostriedkov a zariadení
36000 Výroba nábytku, ostatný spracovateľský priemysel
36100 Výroba nábytku
36110 Výroba kresiel a sedadiel
36120 Výroba ostatného nábytku do kancelárií a obchodov
36130 Výroba ostatného kuchynského nábytku
36140 Výroba ostatného nábytku
36141 Výroba rovného nábytku
36149 Výroba ostatného nábytku
36150 Výroba matracov
36200 Výroba klenotov a príbuzných predmetov
36210 Razenie mincí
36220 Výroba klenotov a príbuzných predmetov i.n.
36300 Výroba hudobných nástrojov
36400 Výroba športových potrieb
36500 Výroba hier a hračiek
36600 Ostatný spracovateľský priemysel
36610 Výroba bižutérie
36620 Výroba kefárskych výrobkov
36630 Ostatný spracovateľský priemysel i.n.
36631 Výroba zapínadiel, dáždnikov a slnečníkov
36632 Výroba detských kočíkov
36633 Výroba školských a kancelárskych potrieb okrem potrieb z papiera i.n.
36634 Výroba sviečok
36639 Výroba ostatných výrobkov inde neklasifikovaných
37000 Recyklácia druhotných surovín
37100 Recyklácia kovového odpadu a šrotu
37200 Recyklácia nekovového odpadu
40000 Výroba a rozvod elektriny, plynu a tepelnej energie
40110 Výroba elektriny
40120 Prenos elektriny
40130 Rozvod elektriny a obchod s elektrinou
40200 Výroba a rozvod plynných palív prostredníctvom sietí
40210 Výroba plynných palív
40220 Rozvod plynných palív prostredníctvom sietí a obchod s plynnými palivami
40300 Výroba a rozvod tepelnej energie
40301 Výroba a rozvod pary a teplej vody
40302 Výroba a rozvod chladu
40303 Výroba ľadu
41000 Zhromažďovanie, úprava a rozvod vody
41001 Prevádzka vodných tokov a vodných zdrojov
41002 Výroba a rozvod pitnej a úžitkovej vody
45000 Stavebníctvo
45100 Príprava staveniska
45110 Demolácie a zemné práce
45120 Prieskumné vrtné práce
45200 Pozemné a inžinierske staviteľstvo
45210 Výstavba pozemných a inžinierskych stavieb
45211 Bytová výstavba
45212 Výstavba budov inde neuvedených
45213 Výstavba mostov, visutých diaľnic, tunelov a podchodov
45214 Výstavba potrubných, komunikačných a energetických vedení
45219 Výstavba pozemných a inžinierskych stavieb inde neuvedených
45220 Montáž strešných konštrukcií a kladenie strešných krytín
45230 Výstavba komunikácií, letísk a športových areálov
45240 Výstavba vodných diel
45250 Ostatné stavebné činnosti zahŕňajúce špeciálne remeslá
45300 Stavebné montážne práce
45310 Elektroinštalácie
45320 Izolačné práce (okrem hydroizolácie)
45330 Inštalatérske práce
45340 Ostatné stavebné montážne práce
45400 Dokončovacie stavebné činnosti
45410 Omietanie
45420 Stavebné zámočníctvo a stavebnostolárske práce
45430 Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín
45440 Maliarske, natieračské a sklenárske práce
45441 Sklenárske práce
45442 Maliarske a natieračské práce
45450 Ostatné dokončovacie stavebné činnosti
45500 Prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení s obsluhou
50000 Obchod, opravy a údržba motorových vozidiel, maloobchodný predaj pohonných hmôt
50100 Obchod s motorovými vozidlami (okrem motocyklov)
50200 Opravy a údržba motorových vozidiel (okrem motocyklov)
50300 Obchod s dielmi a príslušenstvom pre motorové vozidlá (okrem motocyklov)
50400 Obchod s motocyklami, ich dielmi a príslušenstvom, opravy a údržba motocyklov
50500 Maloobchodný predaj pohonných hmôt
51000 Veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu /okrem motorových vozidiel/
51100 Sprostredkovanie obchodu
51110 Sprostredkovanie veľkoobch. so zákl. poľnohospodárskymi produktmi, živými zvieratami, textil. surovinami a polotovarmi
51120 Sprostredkovanie obchodu s palivami, rudami, kovmi a technickými chemikáliami
51130 Sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebnými materiálmi
51140 Sprostredkovanie obchodu so strojmi, priemyselným zariadením, loďami a lietadlami
51150 Sprostredkovanie veľkoobchodu s nábytkom, železiarskym tovarom a potrebami prevažne pre domácnosť
51160 Sprostredkovanie veľkoobchodu s textilom, odevami, obuvou a koženými výrobkami
51170 Sprostredkovanie veľkoobchodu s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami
51180 Sprostredkovanie obchodu s ostatným tovarom
51181 Sprostredkovanie obchodu s papierenským tovarom
51189 Sprostredkovanie špecializovaného veľkoobchodu s ostatným tovarom i.n.
51190 Sprostredkovanie nešpecializovaného veľkoobchodu
51200 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi základnými produktmi a živými zvieratami
51210 Veľkoobchod s obilím, osivom a krmivom
51220 Veľkoobchod s kvetmi a inými rastlinami
51230 Veľkoobchod so živými zvieratami
51240 Veľkoobchod s kožami, kožušinami a usňami
51250 Veľkoobchod so surovým tabakom
51300 Veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami
51310 Veľkoobchod s ovocím, zeleninou, zemiakmi a výrobkami z nich
51320 Veľkoobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
51330 Veľkoobchod s mliekarenskými výrobkami, vajcami, jedlými olejmi a tukmi
51340 Veľkoobchod s nápojmi
51350 Veľkoobchod s tabakovými výrobkami
51360 Veľkoobchod s cukrom, čokoládou a cukrovinkami
51370 Veľkoobchod s kávou, čajom, kakaom a korením
51380 Špecializovaný veľkoobchod s inými potravinami vrátane rýb, kôrovcov a mäkkýšov
51390 Nešpecializovaný veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami
51400 Veľkoobchod s výrobkami prevažne pre domácnosť
51410 Veľkoobchod s textilom a textilnou galantériou
51420 Veľkoobchod s odevami a obuvou
51430 Veľkoobchod s elektrospotrebičmi a elektronikou prevažne pre domácnosť
51440 Veľkoobchod s porcelán., keram. a sklenenými výrobkami, kovovými kuchyns. potrebami, tapetami a čistiacimi prostriedkami
51450 Veľkoobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami, pracími prostriedkami
51451 Veľkoobchod s kozmetickými a toaletnými výrobkami
51452 Veľkoobchod s pracími prostriedkami
51460 Veľkoobchod so zdravotníckymi prístrojmi, farmaceutickými a ortopedickými výrobkami
51470 Veľkoobchod s ostatnými výrobkami prevažne pre domácnosť
51500 Veľkoobchod s medziproduktmi (okrem poľnohospodárskych), odpadom a šrotom
51510 Veľkoobchod s pevnými, kvapalnými a plynnými palivami a súvisiacimi produktami
51520 Veľkoobchod s rudami, kovmi a kovovými výrobkami
51530 Veľkoobchod s drevom, stavebnými materiálmi, náterovými hmotami a sanitárnym zariadením
51540 Veľkoobchod so železiarskym tovarom, inštalatérskymi a vykurovacími potrebami
51550 Veľkoobchod s chemickými výrobkami
51560 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi (okrem poľnohospodárskych)
51561 Veľkoobchod s papierenským tovarom
51569 Veľkoobchod s ostatnými medziproduktmi, i.n. (okrem poľnohospodárskych)
51570 Veľkoobchod s odpadom a šrotom
51701 Veľkoobchod s papierenským tovarom
51709 Ostatný veľkoobchod
51800 Veľkoobchod so strojmi, strojným zariadením a potrebami
51810 Veľkoobchod s obrábacími strojmi
51820 Veľkoobchod s ťažobnými a stavebnými strojmi a zariadením
51830 Veľkoobchod so strojovým zariadením určeným pre textilný priemysel, šijacími a pletacími strojmi
51840 Veľkoobchod s počítačmi, počítačovým periférnym zariadením a softvérom
51850 Veľkoobchod s ostatnými kancelárskymi strojmi a zariadením
51860 Veľkoobchod s ostatnými elektronickými súčiastkami a zariadením
51870 Veľkoobchod s ostatným strojovým zariadením určeným pre priemysel, obchod a navigáciu
51880 Veľkoobchod s poľnohospodárskymi strojmi, príslušenstvom a náradím (vrátane traktorov)
51900 Ostatný veľkoobchod
52000 Maloobchod okrem motorových vozidiel, opravy výrobkov pre osobnú potrebu a prevažne pre domácnosť
52100 Maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52110 Maloobchod s prevahou potravín, nápojov a tabakových výrobkov v nešpecializovaných predajniach
52120 Ostatný maloobchod v nešpecializovaných predajniach
52200 Maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
52210 Maloobchod s ovocím, zeleninou, zemiakmi a výrobkami z nich
52220 Maloobchod s mäsom a mäsovými výrobkami
52230 Maloobchod s rybami, kôrovcami, mäkkýšmi a výrobkami z nich
52240 Maloobchod s chlebom, pečivom, cukrárskymi výrobkami a cukrovinkami
52250 Maloobchod s nápojmi
52260 Maloobchod s tabakovými výrobkami
52270 Ostatný maloobchod s potravinami, nápojmi a tabakovými výrobkami v špecializovaných predajniach
52300 Maloobchod s farmaceutickým, zdravotníckym, kozmetickým tovarom v špecializovaných predajniach
52310 Maloobchod s farmaceutickými prípravkami
52320 Maloobchod so zdravotníckymi a ortopedickými výrobkami
52330 Maloobchod s kozmetikou, toaletným a drogistickým tovarom
52400 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach
52410 Maloobchod s textilom a textilnou galantériou
52420 Maloobchod s odevami
52430 Maloobchod s obuvou a koženým tovarom
52440 Maloobchod s nábytkom, svietidlami a výrobkami prevažne pre domácnosť i.n.
52450 Maloobchod s elektrospotrebičmi a elektronikou prevažne pre domácnosť
52460 Maloobchod so železiarskym tovarom, farbami, sklom a potrebami pre domácich majstrov
52470 Maloobchod s knihami, novinami, časopismi a kancelárskymi potrebami
52480 Ostatný maloobchod s novým tovarom v špecializovaných predajniach i.n.
52481 Maloobchod s fotografickým a optickým zariadením a potrebami
52482 Maloobchod s obkladovým materiálom
52483 Maloobchod s hodinami, klenotmi, bižutériou
52484 Maloobchod s potrebami pre šport, voľný čas
52485 Maloobchod s kvetinami, pestovateľskými a chovateľskými potrebami
52486 Maloobchod s pevnými, kvapalnými a a plynnými palivami (okrem pohonných hmôt)
52487 Maloobchod s kancelárským zariadením, počítačmi a štandardným softvérom
52489 Maloobchod s ostatným tovarom
52500 Maloobchod s použitým tovarom prevádzkovaný v predajniach
52600 Maloobchod prevádzkovaný mimo predajne
52610 Maloobchod prostredníctvom zásielkovej služby
52620 Maloobchod prevádzkovaný v stánkoch a na trhoch
52630 Ostatný maloobchod prevádzkovaný mimo predajne
52700 Opravy výrobkov pre osobnú potrebu a prevažne pre domácnosť
52710 Opravy obuvi, brašnárskych a podobných výrobkov
52720 Opravy elektrospotrebičov a elektroniky prevažne pre domácnosť
52730 Oprava hodín, hodiniek a klenotov
52740 Oprava výrobkov pre osobnú potrebu a prevažne pre domácnosť i.n.
55000 Ubytovanie a stravovanie
55100 Hotely a podobné ubytovacie zariadenia
55101 Hotely
55102 Motely, botely
55109 Ostatné podobné ubytovacie zariadenia
55200 Kempy a iné zariadenia pre krátkodobé ubytovanie
55210 Turistické ubytovne a horské chaty
55220 Kempy vrátane táborísk pre obytné prívesy
55230 Ostatné zariadenia pre krátkodobé ubytovanie
55231 Rekreačné strediská a prázdninové tábory
55232 Krátkodobé ubytovanie v zariadených prenájmoch
55238 Ubytovanie vo vysokoškolských internátoch, domovoch mládeže
55239 Ostatné zariadenia pre krátkodobé ubytovanie, i.n.
55300 Reštaurácie
55400 Hostince a bary
55500 Závodné stravovanie a iné účelové stravovanie
55510 Účelové stravovanie
55511 Stravovanie v závodných jedálňach
55512 Stravovanie v školských a študentských jedálňach
55520 Dodávky hotových jedál
55521 Závodné jedálne
55522 Stravovanie v školských a študentských jedálňach
55529 Účelové stravovanie ostatné
60000 Pozemná a potrubná doprava
60100 Železničná doprava
60200 Ostatná pozemná doprava
60210 Ostatná pravidelná osobná pozemná doprava
60211 Mestská a prímestská pravidelná osobná doprava
60212 Diaľková pravidelná autobusová doprava
60219 Ostatná pravidelná osobná pozemná doprava i.n.
60220 Osobná taxislužba a prenájom osobných vozidiel s vodičom
60221 Osobná taxislužba
60222 Prenájom osobných vozidiel s vodičom
60230 Ostatná pozemná osobná doprava nepravidelná
60231 Diaľková nepravidelná autobusová doprava
60232 Prenájom autobusov a autokarov s vodičom
60239 Ostatná nepravidelná osobná pozemná doprava i. n.
60240 Cestná nákladná doprava
60250 Cestná doprava nákladu
60251 Cestná doprava nákladu verejná
60252 Cestná doprava nákladu neverejná /podniková/
60300 Potrubná doprava
60301 Potrubná doprava ropovodom
60302 Potrubná doprava plynovodom
60309 Potrubná doprava ostatná
61000 Vodná doprava
61100 Námorná a pobrežná doprava
61110 Námorná doprava
61120 Pobrežná doprava
61200 Vnútrozemská vodná doprava
62000 Letecká a kozmická doprava
62100 Letecká doprava pravidelná
62200 Letecká doprava nepravidelná
62300 Kozmická doprava
63000 Vedľajšie a pomocné činnosti v doprave; činnosti cestovných kancelárií a agentúr
63100 Manipulácia s nákladom, skladovanie
63110 Manipulácia s nákladom
63120 Skladovanie
63200 Ostatné vedľajšie činnosti v doprave
63210 Ostatné vedľajšie činnosti v pozemnej doprave
63220 Ostatné vedľajšie činnosti vo vodnej doprave
63230 Ostatné vedľajšie činnosti v leteckej doprave
63300 Činnosti cestovných kancelárií a agentúr, sprievodcovské činnosti
63301 Činnosť cestovných kancelárií
63302 Sprievodcovská činnosť
63303 Činnosti cestovných agentúr
63304 Činnosti turistických informačných stredísk
63400 Ostatné činnosti súvisiace s dopravou
64000 Spoje
64100 Pošta a doručovateľské činnosti
64110 Činnosti štátnej pošty
64111 Poštové podacie a dodacie činnosti
64112 Poštové priehradkové činnosti
64120 Doručovateľské činnosti iné než činnosti štátnej pošty
64200 Telekomunikácie
64201 Rádiokomunikácie
64209 Ostatné telekomunikácie
65000 Finančné sprostredkovanie okrem poisťovníctva a dôchodkového financovania
65100 Peňažné sprostredkovanie
65110 Centrálne bankovníctvo
65120 Ostatné peňažné sprostredkovanie
65200 Ostatné finančné sprostredkovanie
65210 Finančný leasing
65220 Ostatné poskytovanie úverov
65230 Ostatné finančné sprostredkovanie i.n.
66000 Poisťovníctvo a dôchodkové financovanie okrem povinného sociálneho zabezpečenia
66010 Životné poistenie
66020 Dôchodkové financovanie
66030 Neživotné poistenie
67000 Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním
67100 Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním okrem poisťovníctva a dôchodkového financovania
67110 Správa finančných trhov
67120 Obchodovanie s cennými papiermi a správa fondov
67130 Pomocné činnosti súvisiace s finančným sprostredkovaním i.n.
67200 Pomocné činnosti súvisiace s poisťovníctvom a dôchodkovým financovaním
70000 Činnosti v oblasti nehnuteľností
70100 Činnosti v oblasti vlastných nehnuteľností (okrem prenájmu)
70110 Činnosti súvisiace s výstavbou nehnuteľností za účelom predaja
70120 Nákup a následný predaj vlastných nehnuteľností
70200 Prenájom vlastných nehnuteľností
70300 Činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy
70310 Sprostredkovateľské činnosti realitných agentúr
70320 Správa nehnuteľností na základe honoráru alebo zmluvy
71000 Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy, prenájom výrobkov pre osobnú potrebu a prevažne pre domácnosť
71100 Prenájom osobných a ľahkých dodávkových automobilov do 3,5 tony
71200 Prenájom ostatných dopravných prostriedkov
71210 Prenájom ostatných pozemných dopravných zariadení
71220 Prenájom vodných dopravných prostriedkov
71230 Prenájom leteckých dopravných prostriedkov
71300 Prenájom strojov a zariadení
71310 Prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
71320 Prenájom stavebných strojov a zariadení
71330 Prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane počítačov
71340 Prenájom ostatných strojov a zariadení
71400 Prenájom výrobkov pre osobnú potrebu a prevažne pre domácnosť i.n.
72000 Činnosti v oblasti výpočtovej techniky
72100 Poradenstvo v oblasti hardvéru
72200 Publikovanie, dodávky a poradenstvo v oblasti softvéru
72210 Publikovanie a dodávky štandardného softvéru
72220 Iné dodávky softvéru a poradenstvo v oblasti softvéru
72300 Spracovanie dát
72400 Činnosti v oblasti databáz
72500 Oprava a údržba kancelárskych strojov a počítačov
72600 Iné činnosti súvisiace s výpočtovou technikou
73000 Výskum a vývoj
73100 Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
73200 Výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
74000 Ostatné podnikateľské činnosti
74100 Právne a účt. činn. a revízie, daň. porad., prieskum trhu a ver. mienky, porad. v obl. podnikania a riadenia, hold.spol.
74110 Právne činnosti
74120 Účtovné a audítorské činnosti a ich revízie, daňové poradenstvo
74130 Prieskum trhu a verejnej mienky
74140 Poradenstvo v oblasti podnikania a riadenia
74150 Činnosti v oblasti riadenia holdingových spoločností
74200 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
74201 Architektonické a inžinierske služby (vrátane projektovania)
74202 Geologický prieskum
74203 Geodetické a kartografické činnosti
74204 Hydrometeorologické a meteorologické činnosti
74300 Technické skúšky analýzy
74400 Reklamné činnosti
74500 Sprostredkovanie (nábor) a obstarávanie pracovných síl
74600 Pátracie a ochranné činnosti
74700 Priemyselné čistenie a všeobecné upratovanie
74800 Rôzne podnikateľské činnosti i.n.
74810 Fotografické činnosti
74820 Baliace činnosti
74850 Sekretárske a prekladateľské činnosti
74860 Činnosti sprostredkovateľských stredísk cez telefón
74870 Ostatné podnikateľské činnosti i. n.
75000 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
75100 Verejná správa a hosspodárska a spoločenská politika
75110 Všeobecná činnosti verejnej správy
75120 Usmerňovanie činn. inštitúcií poskyt. zdravot. starostl., vzdeláv., kultúr. a iné sociál.služby okrem soc. zabezpečenia
75130 Činnosti usmerňujúce podnikanie a prispievajúce k jeho efektívnejšiemu chodu
75140 Podporné činnosti pre vládne inštitúcie ako celok
75200 Činnosti pre spoločnosť ako celok
75210 Činnosti v oblasti zahraničných vecí
75220 Činnosti v oblasti obrany
75230 Činnosti v oblasti spravodlivosti a súdnictva
75240 Činnosti v oblasti verejnej bezpečnosti, zákona a poriadku
75250 Činnosti v oblasti protipožiarnej ochrany a ostatné záchranárske práce
75300 Činnosti v oblasti povinného sociálneho zabezpečenia
80000 Vzdelávanie
80100 Predškolská výchova a základné vzdelávanie (preprimárne vzdelávanie)
80101 Predškolská výchova
80102 Základné vzdelávanie
80200 Stredné (sekundárne) vzdelávanie
80210 Stredné (sekundárne) všeobecné vzdelávanie
80220 Stredné (sekundárne) odborné vzdelávanie
80221 Vzdelávanie na stredných odborných učilištiach
80222 Vzdelávanie na stredných odborných školách
80300 Vyššie (postsekundárne) a vysokoškolské (terciárne) vzdelávanie
80301 Vyššie vzdelávanie
80302 Vysokoškolské vzdelávanie
80400 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie
80410 Činnosti autoškôl, leteckých a podobných škôl
80420 Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávanie i.n.
80421 Vzdelávanie v jazykových školách
80422 Vzdelávanie v základných umeleckých školách
80429 Ostatné vzdelávanie i.n.
85000 Zdravotná a sociálna starostlivosť, veterinárne činnosti
85100 Činnosti súvisiace so zdravotnou starostlivosťou
85110 Ústavná zdravotná starostlivosť
85120 Ambulantná zdravotná starostlivosť /okrem zubnej/
85130 Zubná starostlivosť
85140 Ostatné činnosti súvisiace so zdravotnou starostlivosťou
85141 Ochrana verejného zdravia
85142 Hygienický dozor
85149 Ostatné činnosti súvisiace so zdravotnou starostlivosťou i.n.
85200 Veterinárne činnosti
85300 Sociálna starostlivosť
85310 Ústavná sociálna starostlivosť
85320 Ostatná sociálna starostlivosť
90000 Odstraňovanie odpadových vôd a odpadov, čistenie mesta, sanačné a podobné činnosti
90010 Odvádzanie a čistenie odpadových vôd
90020 Zber a spracovanie ostatných odpadov
90030 Čistenie mesta, sanačné a podobné činnosti
91000 Činnosti odborových, profesných a podobných organizácií, i.n.
91100 Činnosti podnikateľských, zamestnávateľských a profesných organizácií
91110 Činnosti podnikateľských a zamestnávateľských organizácií
91120 Činnosti profesných organizácií
91200 Činnosti odborových zväzov
91300 Činnosti ostatných členských organizácií
91310 Činnosti náboženských organizácií
91320 Činnosti politických strán a organizácií
91330 Činnosti ostatných členských organizácí i.n.
91331 Činnosti organizácií mládeže
91332 Činnosti záujmových zväzov, spolkov, klubov
91339 Činnosti ostatných členských organizácií
92000 Rekreačné, kulturne a športové činnosti
92100 Činnosti v oblasti filmov a videozáznamov
92110 Výroba filmov a videozáznamov
92120 Distribúcia filmov a videozáznamov
92130 Premietanie filmov a videozáznamov
92200 Rozhlasové a televízne činnosti
92300 Umelecké a ostatné zábavné činnosti
92310 Umelecká a literárna tvorba
92320 Prevádzka kultúrnych zariadení
92330 Činnosť zábavných parkov
92340 Ostatné zábavné činnosti i.n.
92400 Činnosti spravodajskych tlačových kancelárií a agentúr
92500 Činnosti knižníc, verejných archívov, múzeí a iných kultúrnych zariadení
92510 Činnosti knižníc, verejných archívov
92520 Činnosti múzeí a galérií, ochrana historických pamiatok
92530 Činnosti botanických a zoologických záhrad, prírodných rezervácií a národných parkov
92600 Športové činnosti
92610 Prevádzka športových areálov a štadiónov
92620 Ostatné športové činnosti
92700 Ostatné rekreačné činnosti
92710 Činnosti herní, kasín a stávkových kancelárií
92720 Ostatné rekreačné činnosti i.n.
93000 Ostatné činnosti
93010 Pranie a chemické čistenie textilných, kožených a kožušinových výrobkov
93020 Kadernícke, kozmetické a podobné služby
93030 Pohrebné a súvisiace služby
93040 Služby v oblasti telesnej hygieny
93050 Ostatné činnosti, i.n.
95000 Činnosti domácností ako zamestnávateľov domáceho personálu
96000 Činnosti domácností produkujúcich bližšie neurčené výrobky pre vlastnú potrebu
97000 Činnosti domácností poskytujúcich bližšie neurčené služby pre vlastnú potrebu
99000 Exteritoriálne organizácie a spolkydatabáze firem